Juffo̧-Wup is̝ All... omni-̷e̘xistȅn̡̅t, s͌pr̠͎̔ë̶́̚͠a̪҉͍d̏i͜n̡͉̾g ͑and chan̾gi͇n̎g th̀e Non ̌into Juffo-Wup.
You are the ̀Non, ͎̉wȟ̹o̚ mṷst becom​͇e Juf͒fó-Wu͘p or ͆Void.

?!?